Privacy

We hebben een grote liefde voor papier, maar om je meer te kunnen vertellen over wat we doen en maken, vind je ons ook veel online. Als bezoeker aan onze site vind je hieronder meer informatie over hoe we met jouw gegevens omgaan.

We respecteren jouw privacy bij een bezoek aan onze site. Daarom hebben wij een privacybeleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Informatie bescherming persoonsgegevens

Wil je meer weten over de bescherming van persoonsgegevens dan kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Wij plaatsen geen cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet totdat je deze accepteert. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je tevens de onderstaande gebruikervoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van het privacy beleid is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Contact

Heb je aanvullende vragen over het privacybeleid of wil je informatie over de website zelf, neem dan contact op via: mail(a)envelopebook.com, O2O-64262O6

————————————————————————————————————

Gebruikersvoorwaarden

  1. Website (hierna ook ‘De website” genoemd.): www. envelopebook.com
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook : “De beheerder” genoemd: Circular Paper, handelend onder de naam EnvelopeBook, gevestigd aan de Krelis Louwenstraat 1-1B18, 1055KA Amsterdam, KVK 34189475

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijzen dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel daarvan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, dan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan we het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internet-etiquette;
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Het verzamelen van gegevens

Gegevens worden verzameld door Circular Paper. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van bestellingen.

Rechten met betrekking tot gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagzaamheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via mail (a)envelopebook(punt)com

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: mail(a)envelopebook.com.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zicht te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor een duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website special op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
  2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

      3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

  1. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elke besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.